அடுத்த நிகழ்ச்சி
ரியாத் தமிழ்ச் சொல்வேந்தர் மன்றம் நடத்தும் முப்பெரும் விழா
 
ரியாத் தமிழ் சொல்வேந்தர் மன்ற முப்பெரும் விழா